Τρίτη, 23η Απριλίου 2019
08:58:38

Δεδομένα βιβλιοθηκών στο μελλοντικό
ψηφιακό περιβάλλον: FRBR και Linked Data

Δεδομένα βιβλιοθηκών στο μελλοντικό ψηφιακό περιβάλλον: FRBR και Linked Data


10-11 Ιουνίου 2013, 09:00 - 15:00, Αίθουσα Συνεδρίων, 1ος Όροφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη

Η ανάπτυξη και η ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού προσδιορίζουν ένα νέο πλαίσιο αναφοράς για τα μοντέλα αναπαράστασης, κωδικοποίησης και χρήσης των βιβλιογραφικών δεδομένων ή όπως διευρύνονται και ορίζονται σήμερα ως "δεδομένα βιβλιοθηκών". Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου αναφοράς είναι η απαίτηση για συνύπαρξη και ολοκλήρωση των βιβλιογραφικών δεδομένων σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης, όπου όλες οι επιστημονικές κοινότητες συνυπάρχουν, εκφράζουν τις ιδιαίτερες πληροφοριακές τους απαιτήσεις, αλλά με τέτοιο τρόπο που να μπορεί οποιαδήποτε άλλη κοινότητα να τις μοιραστεί, να τις χρησιμοποιήσει καθώς επίσης και να τις επεκτείνει. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται (α) η συνεργασία μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή, διαχείριση και διάθεση οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας, (β) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της χρήσης των μοντέλων δεδομένων των βιβλιοθηκών και (γ) ο επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών διάθεσης και κοινής χρήσης των δεδομένων αυτών.

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να αναδείξει το νέο ρόλο των βιβλιοθηκών ως μέλη ενός ευρύτερου δικτύου οργάνωσης, αποθήκευσης, διατήρησης, προώθησης και πρόσβασης της γνώσης και να σκιαγραφήσει το τεχνολογικό υπόβαθρο – πλαίσιο το οποίο καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να επιτευχθούν τα παραπάνω. Το σεμινάριο θα εστιάσει (α) στο πρότυπο των Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), στους νέους κανόνες καταλογογράφησης Resource Description and Access (RDA) και στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς επίσης στην επίδρασή τους στους καταλόγους των βιβλιοθηκών και (β) στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και των Συνδεμένων Ανοικτών Δεδομένων και πώς αυτές επιδρούν και μπορούν να αξιοποιηθούν από τις βιβλιοθήκες.